สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

รายงาน Feedback จากลูกค้า

ตัวอย่างข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อเสนอแนะได้ที่ เมนูรายงาน หัวข้อที่ 10 รายงานการตอบแบบสอบถาม

โดยจะดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ Excel เฉพาะตัวเลขเท่านั้น โดยแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย